कृपया यहाँ फाइल न भरी बैकमा पैसा न बुझाउन अनुरोध गर्दछौ | बैकमा बुझाएको पैसा र यहाँ आएको पैसा फरक परी पैसा verification गर्न गाह्रो भ्एमा हामी जिम्मेवार हुने छैनौ|

Login to AOP System

Enter your username and password to log on: